Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

Armageddon nyomában

2020. január 21. - Andre Lowoa
Ágnes napja
Ágnes napja varázslónap. Topolyán, ha kivezetik az istállóból a lovat e napon, összeszedik a patájából kihulló trágyadarabokat, a tyúkok fészkébe teszik, hogy sokat tojjanak, majd később elkotoljanak, és jó kotlók legyenek.
A szerémségi Nyékinca, Dobrodol, Satrinca lakóinak megfigyelése szerint „ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljék a pince”.
Bácskában a verőfényes időt ezen a napon a jó termés jelének tartják, de ha zimankós az idő, rossz lesz a termés.

Sebestyén napja
(Az ország Sebestyén-kultusza a pestisjárványokkal, a jószágvésszel függ össze. Amikor a járványok kialakulnak a nép hozzá imádkozik.)
A történelmi Magyarország egyes déli vidékein január 20-át, Fábián és Sebestyén vértanúk ünnepét, az első tavaszkezdő napnak tartották, merthogy eddig lehetett fát kivágni, utolsó fertályán a holdnak, mivel ekkortól ismét megindul a fákban az életnedv. Az egyház ugyanazon a napon ünnepli, és a litániában is együtt emlegeti a két ókeresztény vértanút, Fábiánt és Sebestyént,Szent Sebestyén jóllehet valódi közük nincs egymáshoz, legfeljebb annyi, hogy vértanúságuk elszenvedése után mindkettőjüket Rómában, Callistus katakombájában temették el.
Betegséget, sőt a halált is az archaikus hiedelemvilág mind a klasszikus görögöknél (Apolló nyilai) mind pedig az ószövetségi zsidóságnál a nyíl művének tulajdonította. A nyílnak ebből az ősi szimbolikus képzetéből következett, hogy Sebestyén alakjával is kapcsolatba hozták, és a pestis nyila, csapása ellen már a VII. században kérik a hívek az ő oltalmát. Tisztelete mégis a feketehalál (1348) után válik általánossá. Ennek tükröződése, hogy a középkor végén alig van templom, szárnyasoltár, amelyből Sebestyén képe, szobra hiányoznék.
A pestisjárványtól való megszabadulás emlékére Székesfehérvár lakossága 1739-ben Szent Sebestyén tiszteletére böjttel és körmenettel kapcsolatos, örök időkre szóló fogadalmat tett, amelyet ünnepélyesen okiratba foglaltak és a belső tanács jegyzőkönyvében is megörökítettek. E fogadalom értelmében építették 1739 és 1749 között a Szent Sebestyén-kápolnát, amelyet 1800-tól 1807-ig nagyobb templommá bővítettek.
Fábián és Sebestyén napja
A palicsi, hidasi, bácsszőlősi idős személyek úgy tapasztalták meg, úgy hallották az „ősök”-től, hogy ez az első tavaszt ébresztő nap. Ha kimész a szőlőbe, és szemügyre veszed a fákat, látod, hogy már mézgásodni kezdenek, megindult bennük a nedvkeringés, „kezdik szilni a nedvet”.
Az apatini németek régen zsírban sült kalácsot, úgynevezett kichlt készítettek ezen a napon, hogy a szél le ne tépje a házfedelet a fejük felől. Doroszlón is hasonló célból babot főznek, fánkot sütnek.
Mivel Sebestyén a nyíllal, puskával lövők védője, Sebestyén napja a vadászok ünnepe.

Ma van a magyarországi németség háború utáni kitelepítésének Emléknapja

A németek kitelepítése a németség lakóhelyéről való tömeges kitelepítése, tervszerű etnikai tisztogatás volt a második világháború után, amit a legtöbb helyen sok halálos áldozattal járó, brutális kegyetlenséggel hajtottak végre.

 

 

 

Január 19-én indult az első vagon...

 

 

Az ideiglenes magyarkommunista kormány valójában olyan csodaszernek tekintette a németek kitelepítését, amely a világháború utáni Magyarország összes kül- és belpolitikai gondját enyhítheti: A hazai németek ingatlanaival kívánta a földnélküli magyar lakosság földéhségét csillapítani. Mivel ugyanakkor a szomszédos országokban már folyt a magyarság üldözése (lásd például benesi dekrétumok), a magyar kormánynak német ingatlanokra volt szüksége ahhoz is, hogy a Csehszlovákiából, Romániából és Jugoszláviából tömegesen érkező magyar menekülteket le tudja telepíteni. Abban is reménykedett, hogy ha a győztesekkel elfogadtatja a hazai német lakosság kollektív bűnösségét, Magyarországot saját német lakossága áldozatának tüntetheti fel. A kollektív bűnösség elvével akarta Magyarországot kivezetni a nemzetközi elszigeteltségből.

Ezért közölte Gyöngyösi János külügyminiszter 1945. május 16-án egy jegyzékben Vorosilov marsallal, a SZEB elnökével, hogy Magyarország 300 ezer német "volksbundistát" szándékszik kitelepíteni. Majd a Dálnoki Miklós Béla vezette magyar kormány 1945. május 26-án megerősítette ezen szándékát, amikor egy szóbeli jegyzékben tisztelettel kérte "a Szovjetuniót, hogy a Magyarországról eltávolítandó németeket Németországnak olyan területére telepítsék át, amely a Szovjetunió haderőinek megszállása alatt áll."

 

 

Ilyen propagandával próbáltak híveket szerezni a magyar lakosság köréből

 

A II. világháborúban győztes nagyhatalmak 1945. augusztus elején a potsdami konferencián a magyarországi németek kitelepítését együtt tárgyalták a Csehszlovákiából, illetve Lengyelországból kitelepítendő németekével. A megállapodás XIII. cikkelye alapján a magyar kormány engedélyt kapott arra, hogy a hazai német lakosságot vagy annak részeit úgymond "rendezetten, humánus módon" Németországba telepítse ki. Az engedélyhez novemberben csatolt keretszám (max. 4-500 ezer fő) lehetővé tette a hazai németség akár teljeskörű kitelepítését is, ugyanis hazánkban akkor Fehér István becsült adatai szerint legfeljebb 380 ezer főnyi német nemzetiségű személy élt. Viszont nem kapott a magyar kormány irányelveket arra, milyen jogi-bűnösségi kategóriák szerint jelölje ki a kitelepítendőket.

A minisztertanács 1945. december 22-i ülésén Nagy Imre belügyminiszter (MKP) terjesztette elő a kitelepítési alaprendelet tervezetét, amely a hazai németség kollektív bűnösségén alapult. Rá a jelenlévő 16 miniszterből kilencen igennel, ketten nemmel szavaztak, öten tartózkodtak. A kormány az 12330/1945 ME sz. rendeletében (1945. december 29.) csak látszatra nevezett meg politikai felelősség szerinti kategóriákat. Kivételeket is csak formailag engedett meg. Valójában ugyanis a hazai német lakosság teljeskörű kitelepítésére törekedett. Ezért volt benne a kitelepítés elsőszámú indoka az, ha valaki magát 1941-ben, a népszámláláskor német anyanyelvűnek vagy német nemzetiségűnek vallotta. A magyar kormány igyekezett azt a látszatot kelteni, mintha a berlini Szövetséges Ellenőrző Tanács utasítására rendelte volna el a kollektív bűnösségen alapuló, teljeskörű kitelepítést. A SZEB 1946. január 25-i ülésén készült jegyzőkönyv szerint a SZEB amerikai tagja, Key tábornok és szovjet elnöke, Vorosilov marsall tiltakozásul felszólította a kormányt, hogy ne használja "a SZET utasítására" kifejezést. Ugyanakkor Vorosilov óriási nyomást fejtett ki annak érdekében, hogy az elrendelt teljeskörű kitelepítés minél hamarabb megvalósuljon és lezáruljon. Ezzel akarta ugyanis elősegíteni, hogy Csehszlovákia gyorsan kitelepíthesse az ottani magyarokat Magyarországra.

Nagy Imre kommunista belügyminiszter 1946. január 15-én adta ki a kitelepítés végrehajtását szabályozó 70.010 / 1946 BM. számú rendeletet. Ebben az állt, hogy a kitelepítés alól mentesítettek aránya nem haladhatja meg a járás, a megyei jogú város vagy a megye német lakosságának a 10%-át. Az "ártatlanok" számát abszurd módon adminisztratív úton korlátozta. Nem szolgálta a személyes politikai felelősség tényleges vizsgálatát. A német nemzetiségűeket kiszolgáltatta egy belügyminiszteri biztos által vezetett bizottságnak, amely helyben, kénye-kedve szerint dönthetett, elismeri-e az ártatlanságot vagy sem. Ez az önkényes szabályozás újabb hatalmi csatározásokhoz is vezetett a Független Kisgazdapárt és a Magyar Kommunista Párt között. Sok helyütt a kommunista tagsági könyv lett az egyetlen hatásos érv a mentesítéshez.

A kitelepítés előkészítésében és végrehajtásában meghatározó szerepet játszott a kommunista vezetés alatt álló belügyminisztérium. A Népgondozó Hivatal, amelyet 1945-ben elsősorban a kitelepítés lebonyolítására állítottak fel (vezetője idősb Antall József volt), a belügyminisztériumnak volt alárendelve. Ez a minisztérium hatalmazta fel és küldte ki azokat a kitelepítési biztosokat, akik helyben minden hatóságnak utasításokat adhattak. Amúgy is a kommunista párt szerezte meg 1945-ben a belügyhöz tartozó kulcspozíciók többségét. A kitelepítési rendelet végrehajtásával a kommunisták újabb hatalmi eszközre tettek szert.

A magyarországi németek kitelepítése a magyar kormányok várakozásával ellentétben nem lett kül- és belpolitikai csodaszer. Mint Kaltenecker Krisztina írja, a kitelepítéssel járó jogtalanságok, törvénytelenségek és embertelenségek megrázkódtatták az alkotmányosságot, kikezdték a jogállamiság alapjait. A magyarországi németek kollektív bűnösségen alapuló kitelepítése ráadásul tovább gyengítette a magyar kormány pozícióit a szomszédos győztes államokkal, különösen Csehszlovákiával szemben. A határon túli magyarok sorsát meghatározta a továbbiakban, hogy a szomszédos országok a magyarországi németek kitelepítését precedensnek tekinthették. Csehszlovákia például egy úgynevezett kölcsönös szlovák-magyar lakosságcsere kikényszerítésére használta fel a magyar kormánnyal szemben.

 

Hírfigyelő Szolgálat

Vízkereszt utáni második vasárnap

E napon emlékeztek meg Jézus első csodatételéről, mely imádkozással, énekléssel, evéssel, ivással társult. A pap – a római misekönyv szerint – ezen a napon olvasta fel a kánai menyegzőről szóló evangéliumont. A kánai menyegzőn (a János evangéliumában leírt legenda szerint) Jézus a vizet borrá változtatta. A kánai menyegzőt több háznál is eljátszották, majd ezt követően hozzáláttak az evéshez, iváshoz, amit a vendégek hoztak magukkal.

Piroska napja
(Piroska napjához fűződik ez a mondás: “Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy”.)
Szent Prisca Január 18-án van Piroska névünnepe, amikor felidézhetjük a hajdani rímes népi megfigyelést: “Piroska napján, ha fagy, negyven napig el sem hagy.” Okulván az akkori telek legzordabb időszakából, ezen a napon a földművesek még inkább kímélték az állatokat, a lovakat sem fogták be. Rómában, az Aventinus hegyén áll Prisca ókeresztény vértanú temploma. Claudius császár pogány áldozatra akarta kényszeríteni Priscát, vagy magyarul Piroskát, de ő keresztény létére erre nem volt hajlandó. A császár ezért kivégeztette az Aventinus hegyén. Hazai tekintélyt e névnek Szent László leánya adott, akit szintén Piroskának hívtak.
Piroska napja
Szerémség Dobrodol nevű községében és másutt is Vajdaság-szerte járja: „Piroska napján, ha fagy, negyven napig el sem hagy.” Piroska napja tehát negyvenes időjósló nap.
Lendván, Szécsiszentlászlón ezt így fogalmazzák meg: „Ha fagy Piroska napján, még negyven napig fagyos idő várható.”
A földművesek ezen a napon kímélték az állatokat, még a lovakat sem fogták be.

Marcus Aurelius bölcs gondolata

Van olyan ember, aki, ha embertársával jót tett, azonnal kész a hálát számlázni. Van olyan, aki ezt ugyan nem teszi meg, de azért befelé mégiscsak adósának tekinti a másikat, s nagyon is tudatában van jótéteményének. Más viszont egyáltalában nem tartja számon, amit tett, hanem hasonlatos a fürtöt termő szőlőtőhöz, mely ha egyszer meghozta gyümölcsét, semmi mást nem kíván többé. A jótékony ember, akárcsak a ló, ha futott, a kutya, ha vadra bukkant, a méh, ha mézet gyűjtött, nem veri dobra tettét, hanem tovább folytatja áldásos munkáját, mint ahogyan a szőlőtő, ha eljön az ideje, ismét meghozza a maga fürtjét.

Marcus Aurelius (121 - 180) a Római Birodalom császára

Szent Antal napja
(Remete Szent Antal (i.sz. 250) szerzetes volt, akit a háziállatok védszentjeként tiszteltek. A középkorban előfordultak járványszerű mérgezések, melynek tünetei hasonlítottak az orbáncéhoz. Szent Antal tüzének nevezik az orbáncot és az ehhez hasonló mérgezést. A betegeket imádságokkal, ráolvasással próbálták gyógyítani. Az ehhez kapcsolódó hiedelmek a hitújítás korában elhalványultak, de később újra éledtek Páduai Szent Antalként.)
Január 17-e, Remete Szent Antal névünnepe. Hűséges remetetársa volt Remete Szent Pálnak. A felső-egyiptomi Komában született 250-ben, hosszú életet élt, hiszen 106 éves korában, 356-ban tért vissza a teremtőjéhez.Remete Szent Antal Ő a beteg emberek és a beteg állatok patrónusa. A szent ereklyéit a XI. században vitték Franciaországba, ahol megalakult 1095-ben az antoniták rendje. Emléknapját elsősorban a hazai délszlávok ünnepelték, de szórványos adatok előfordulnak a magyarok köréből is. Kultusza a XVI. század végére lehanyatlott, és a hozzá fűződő hagyományok, hiedelmek a Lisszabonban, 1195-ben született Páduai Szent Antal alakjához kapcsolódva éltek tovább, aki afrikai hittérítő és a Ferencesek szerzetének buzgó terjesztője volt. Mivel az ő emléknapja június 13-a, a hiedelmek szerint a Szent Antal tüzének nevezett orbáncot, és más hasonló eredetű betegségeket csak január 17-én és június 13-án lehetett gyógyítani. Egyes vidékeken azt tartották, hogy az orbáncosról úgy lehet levenni a tüzet, hogy az említett napokon három Antal nevű férfi megáll a beteg ágya mellett, és egyszerre szív el egy pipa dohányt, amelynek füstjét a gyógyulni vágyóra fújja.
Antal ~ Téli Szent Antal napja
Remete Szent Antal régen a beteg emberek, állatok nagy tiszteletben álló védőszentje volt. Ismertetőjele a disznó. Ezért gúnyolódik rajta Szkhárosi Horvát András: „Az kinek elvész disznaja, malacca, az pásztorságot Szent Antalnak adja.”
A T-alakú keresztet egyiptomi vagy antalkeresztnek nevezték. Járvány, bőrbetegségek, Szent Antal tüze, kígyómarás ellen viselték.
Bálint Sándor az Ünnepi kalendáriumban említi, hogy Bácson, a hajdani érseki székhelyen levő középkori Remete Szent Antal kápolnát gyógyulást remélve nemcsak magyarok, hanem törökök is látogatták. A monda szerint egy török basa építtette, mert egy bácsi barát meggyógyította fia szemhályogját.

Mi hunok 300millióan vagyunk

Bobula Ida: A mi határunkMidőn az Úr ez országot teremté,
Gránit-hegyekből vont köré határt.
Határt, amit el nem mozdíthat senki,
Falat, minek az emberkéz nem árt.

Égy ezredévig éltünk itt e földön,
Az istenkéztől vont határ alatt,
Míg jött a béke és azok, kik győztek,
Nagybölcsen új határt alkottanak.

Piros irónnal húzták Trianonban.
Az Isten nézi, mosolyog és vár -
Előbb-utóbb majd megmutatja nékik: -
Hogy az Övé az igazi határ.


Gyombolai Márton : A Szürkék üzenete

Nem nyílt levél ez - napjaink divatja -
Sokmillió szürke emberszív íratja,
Ki tollat fogni nem tud, nem akar,
De zaklatja a zajló zűrzavar.
Aki csak élt, dolgozott és látott:
Fehér, zöld vagy piros vérbe fordult álmot,
Barnát és feketét; mit hirdettek ,,érte''
S mindre reáfröccsent szürkék piros vére...
Szürke az üzenet, amilyen a létük.
,,Velük'' számoljanak, ne mint eddig ,,értük''!
Kevés tiszta szóval, ha kemény, ha fáj is,
Mondják ki már végre szürkék igazát is!
Illatos a virág, díszesek a lombok,
De alul a gyökér oldja meg a gondot.
Ő küld élet-nedvet virághoz gyümölcshöz,
Ágtörő viharban ő tapad a földhöz.
Kevés, amit kíván, azt viszont akarja!
Az egész fa léte fordulhat meg rajta.
Bosszú, vád, gyűlölet hagyattassék másnak,
Egynek van ideje: az összefogásnak.
Holnapra szükség lesz minden szívre, kézre,
Holtaknak kegyelet, az élőknek béke,
Férfitől hűséget, alkotó kezeket,
Asszonyoktól mosolyt, megértést, gyereket,
A földtől kenyeret, az embertől békét,
Igazmondó szürkék nemzeti egységét!
Emberkéz ne legyen soha többé véres,
Csak úgy juthatunk el újabb ezer évhez.
Az első ezerből tanuljunk meg egyet,
Amilyen a család, olyan lesz a nemzet!
Ahogy emberségből szeretetből futja:
Úgy alakul jövőnk bontakozó útja.
Üzeni a gyökér, értse meg a fája,
Ennyi az üzenet: szürkék hitvallása.Sajó Sándor: Magyar ének 1919-benMint egykor Erdély meghajszolt határán
A fölriasztott utolsó bölény,
Úgy állsz most népem, oly riadtan, árván,
Búd vadonának reszkető ölén;
És én, mint véred lüktető zenéje,
Ahogy most lázas ajkadon liheg,
A hang vagyok, mely belesír az éjbe
És sorsod gyászát így zendíti meg:

Két szemem: szégyen, homlokom: gyalázat,
S a szívem, ó jaj, színig fájdalom...
Mivé tettétek az én szép hazámat?
Hová süllyedtél pusztuló fajom?
Fetrengsz a sárban, népek nyomorultja,
Rút becstelenség magad és neved, -
Én mit tegyek már?... Romjaidra hullva
Lehajtom én is árva fejemet.

Laokoon kínja, Trója pusztulása
Mesének oly bús, sorsnak oly magyar;
A sírgödör hát végképp meg van ásva?
A Föld mely ápolt, most már eltakar?
Búm Nessus-ingét nem lehet levetnem,
De kínja vád, s a csillagokra száll,
Ha végzetem lett magyarrá születnem
Magyarnak lennem mért oly csúf halál?

Nemzet, mely máglyát maga gyújt magának
És sírt, vesztére, önszántából ás,
Hol száműzötté lett a honfibánat
És zsarnok gőggé a honárulás,
Hol a szabadság őrjöngésbe rothad,
Megváltót, s latrot egykép megfeszít,
Hol szívet már csak gyávaság dobogtat, -
Ah, rajtunk már az Isten sem segít!

Pattogva, zúgva ég a magyar erdő,
Az éjszakába rémes hang üvölt,
Lehullt az égről a magyar jövendő,
Milljó göröngyre omlik szét a föld;
De bánatomnak dacra lázadása
- Mint őrület, mely bennem kavarog -
Fölrebben most is egy-egy szárnycsapásra,
Még nem haltam meg, - élni akarok!

A mindenségbe annyi jaj kiáltson,
Ahány magyar rög innen elszakadt;
A tíz körmömmel kelljen bár kiásnom,
Kiásom a földből a holtakat:
Meredjen égnek - körül a határon
Tiltó karjuknak végtelen sora
S az ég boltján fenn lángbetűkkel álljon
Egy égő, elszánt, zordon szó: soha!

Soha, soha egy kis göröngyöt innen
Se vér, se alku, se pokol, se ég -
Akárhogy dúl most szent vetéseinkben
Idegen fajta, hitvány söpredék:
E száz maszlagtól részegült világon
Bennem hitvallón egy érzés sajog:
Magyar vagyok, a fajomat imádom
És nem leszek más, inkább meghalok!

Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni,
Csak magyar földön és csak magyarul...
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni,
Jobb is, ha szárnyam már most porba hull:
De ezt a lelket itt hagyom örökbe,
S ez ott víjjog majd Kárpát havasán,
És belesírom minden ősi rögbe:
El innen rablók, - ez az én hazám!

És leszek szégyen és leszek gyalázat
És ott égek majd minden homlokon,
S mint bujdosó gyász az én szép hazámat
A jó Istentől visszazokogom;
És megfúvom majd hitem harsonáit,
Hogy tesz majd Isten gyönyörű csodát itt:
És bölcsővé lesz minden ravatal, -
Havas Kárpátoktól kéklő Adriáig
Egy ország lesz itt, egyetlen, s magyar.

Ruttkay Arnold: Nem volt még elég...?

Mi kell még...?
Nem volt elég a hétpecsétes Békeokmány,
az ingyen kapott ősi föld...?
Nem volt elég a sebtében meghúzott országhatár,
kertek végében a málnabokor mögött?
Kevés volt talán,
a lehullott utcatábla,
átköltött térkép,
eldőlt szobor...?

Az anyanyelv már rég föld alá költözött,
suttogva szólt a zsalugáterek mögött.
Bezárt az ódon iskola,
elhalt a dal,
kidőlt a harangláb.
Az emlékek is reszketve féltek.
Titokban éltek a Házsongárd felett
és Bakából is Baca lett, az ősi név helyett.
Elvégeztetett...!
A törvényesből, így lett végül törvénytelen.
Így kapott szégyenteljes leckét a Történelem...

De mindez, nem volt elég.
A szabadító Mózest hiába várnánk...
Feldúlt temetőföldjeink mélyén,
most Karthágó szörnyű sorsa vár ránk...
Irgalmas Isten! Nézd!
Nem volt elég, hogy Múltunkat maguknak kérték, most végül
HALOTTAINKAT IS HALÁLRA ÍTÉLTÉK...!


Páros csillag indulóPáros csillag nincsen többé az égen,
Ott ragyog az Horthy Miklós szemében.
Az a páros csillag kelet felé mutat,
Szép Erdélybe mutatja az utat,
Kincses Kolozsvárra.

Magyar bakát az Úristen szereti,
Nagybányai Horthy Miklós vezeti.
Lovon, gyalog, autón, biciklin, vasúton,
Nótás kedvvel menetel az úton
Kincses Kolozsvárra.Vigasztaló levél, magyarok földjére
Jézus zsidó volt és zsidók voltak
kik fölszögezték a keresztre.
De Isten-voltát reánk hagyta
emberséges emberekre.

Bár latroké ma a világ
s annak minden rablott pénze:
sem az arany, sem az ezüst
nem váltható békességre!

Zűrzavar van ma a földön,
istentelen lopás, csalás.
De akik ezt reánk hozták:
azok számára nincs maradás!

Gonosz a gonoszság bére,
ki szemetet vet: gazt arat.
Elpusztul mind aki hitvány,
csak a becsületes marad.

Mert a derék embert Isten őrzi
s Ő bünteti a bűnösöket!
Bár Isten malma lassan őröl,
de felőrli a szemetet!

S lesz Krisztusban békessége
annak, kinek lelke tiszta,
s mindaz, ami rossz volt s elmúlt,
nem tér többé soha vissza.

Szeretet s nem gyűlölködés,
tisztesség és nem csalás:
a magvető munkájára
ez hoz csupán jó aratást!

Tanulj ember, tanulj magyar,
az élet ma oskola!
Ki szeretetből levizsgázik,
annak lesz csak jó sora!

A hitványat, mint a pelyvát
jóféle szél tova fújja,
míg az igazat megőrzi
az Úristen akarata.

Egyszerű kis versikémet
vidd el jó szél szép hazámba,
hogy aki szavát megérti,
legyen annak vigaszára!

5G: Halott fák és méhek a mobilsugárzás miatt

A Kla.TV-nek küldött képek tucatjai mutatják, hogy fáinkat már az 5G bevezetése előtt is pusztította a mobilsugárzás. A Sunrise, Svájc második legnagyobb távközlési vállalata, a következő álhíreket terjeszti három millió ügyfelének: „Ha az 5G technológia teljesen kibontakozik, akkor bolygónk oltalmazó erejévé fog válni.” A legmegdöbbentőbb dolog ebben az adásban: egy felperzselt fa Gatesheadben egy 5G adó mellett. Méhek, amelyek a kamera előtt élettelenül a földre hullanak - közvetlenül két 5G-s antenna között. Hamarosan ez lesz valamennyi fánk és a méheink sorsa? Ezért lájkold, terjeszd, osszd meg ezt az adást! A Sunrise email hírlevelet küldött hárommillió ügyfelének a következő témában: "Hogyan segíthet az 5G környezetünknek". Íme néhány részlet belőle: "Az 5G lehetővé teszi, amit a klímaaktivisták kívánnak. Mert ez a technológia, amikor kibontakoztatja az összes lehetősé- gét, bolygónk védőerejévé válik. [...] 5G: a jövő klímasegítsége. Hogyan segít az új technológia a klímaproblémák megoldásában. A jövő intelligens farmján nem fognak vakon permetezni, hanem célirányosan ápolni." A Kla.TV-hez küldött képek tucatjai mutatják, hogy a mobilsugárzás már ma is pusztítja a természetet és a fákat. Nézze csak, hogy a fáink, mindenütt a világon, már évekkel az 5G bevezetése előtt is pusztultak a mobilsugárzástól.! Figyelje a következő képeken látható nyilakat, és élesítse látását a fákon okozott mobílsugárzási károk következményein. Ez egy maroknyi reprezentatív példa az 5G bevezetése ELŐTT. De hogyan néz ez ki egy 5G-s adó közelében? Az 5G lesz bolygónk védő ereje, ahogy a Sunrise ígéri? Gateshead, egy város Anglia északkeleti részén, bepillantást nyújthat a jövőbe. Gateshead-ben 5G adókat telepítettek az utcai lámpákba. Nézze meg, hogy hogy pusztulnak el a fák Gatesheadben az 5G-s utcai lámpák közelében. „Nos, itt van egy fa, egy rossz állapotban lévő fa, a kérge hullik, s mindez a bal oldalon. Lássuk csak a fa bal oldalát, s a jobb oldalt, ez rendben van. Most nézze meg a fa jobb oldalát, nézze meg a leveleket, nézze meg a zöld leveleket. Igen, ez szép. Nézze meg a bal oldalt - halott. Tudja miért? Mert ez közvetlenül mellette van. Nézze ezt meg! Látott már ilyet életében? Itt van egy lámpa, az adóval a tetején - nos ez hogy van, ezt magyarázza meg! A fa jobb oldalán, amely nem közvetlenül az adó mellett van, hanem a másik irányba nőtt, minden rendben van, nézze ezt meg. Ez megrázó, nézze meg mindezt: a kéreg teljes egészében leesik, halott, teljesen halott,mindez a bal oldalon. Látja, milyen közel van a lámpához? Ezek az 5G-s adók halálosak. Ha ezt teszi egy fával, gondolja meg, mit tesz ez az egészségünkkel?” További fák Gateshead - ben az 5G utcai lámpák mellett. De ez még nem minden. Kaliforniában (USA) egy járókelő vette fel, hogy a méhek élettelenül hullanak a földre két 5G-s antenna között. Nézze csak meg! Sierra Madre, Kalifornia. "Érdekes, hogy itt van fent ez a berendezés, és még azt sem tudják, hogy biztonságos-e az emberek számára. De azt elmondhatom, hogy a környezet számára semmiképpen sem biztonságos, mert itt mindenhol pusztítja a méheket, és ki tudja, még mi mást. Már megint egy. Ha átmegyünk ide, akkor itt van két adótorony. Közöttük, amint ide átjössz, mindenütt sok elhullott méhet látsz! Halott méhek vannak mindenhol a földön - nagyon sok. Van egy másik torony, kb. 12 méterre az elsőtől. Gyakran itt járunk, és korábban soha nem tünt fel – majd egyszer csak elkezdtem észrevenni az elpusztult méheket, és nem tudtam, miért halnak meg. Aztán többet hallottam a Wi-Fi-ről és az 5G-ről. Nézzék meg ezeket a méheket! És ez a két adótorony között van. Ez itt valójában egy másik torony - itt van ez, amelyen sokkal több adó van, és ha tovább felnagyítom, itt van egy másik. Kb. 12 méter távolságra vannak egymástól. Aztán lefelé fordulunk - nézze – élettelen méhek hevernek, szó szerint mindenhol a földön! És ez a két torony között van. Ezzel a videóval próbálom dokumentálni, mit tesz ez a méhekkel, és hogy mi mindent tehet ez velünk és gyermekeinkkel, és minden mással. Épp most esik egy másik méh is a földre!” Növényeink és állatvilágunk minden tudós és laikus számára nyilvánvaló pusztulása láttán csak hamis hírkampányról és szándékos dezinformációról beszélhetünk a Sunrise részéről! Ha a fák elpusztulnak a mobilsugárzás miatt, és a méhek az 5G-s antennáknál élettelenül hullanak a földre, hogyan hat a sugárzás az emberekre? Hogy vannak az emberek Gateshead-ben a lakásokban az 5G-s utcai lámpák előtt és mögött? Vajon jól érzik-e magukat az emberek ezekben a lakásokban? Egy svájci tanulmány szerint a megkérdezettek körülbelül öt százaléka állítja, hogy érzékeny az elektromágneses sugárzásra. Mindamellett társadalmunkban az elektroérzékeny embere- ket elmebetegnek minősítik, s még ráadásul az orvosok is idegnyugtató gyógyszerekkel kezelik őket. Dr. Ing. Erwin Thoma lenyűgöző módon mutatta meg az AZK 15. kongresszusán azt a tényt, hogy az atomszerkezet tekintetében az ember és egy fa majdnem azonosan műköködik: „Tehát ha valaki azt mondja nekem: "Te egy fafej vagy", az nem egy sértés. Akkor azt kell válaszolnom neki: ez természetesen egy fafej, de hála Istennek ... A különbség valójában csak az, hogy néhány, néhány, nagyon kicsi atom másképp helyezkedik el. Szeretném egy hatásos példával illusztrálni, hogy mennyire kapcsolódunk, milyen elválaszthatatlanul kapcsolódunk a természethez, a teremtéshez. Elmondtam, hogy ez a csodás anyag, amelytől az erdő és az egész fejlődik és egyáltalán létezik, az a klorofill, a zöld színtest. A mikroszkóp alatt lehet látni egy klorofill molekula szerkezetét, ami gyönyörű. Talán leginkább egy hókristályhoz hasonlít. Csodálatos geometriai szerkezet: szén-hidrogén, szén-hidrogén, geometriailag elrendezve. Relatív mélyen bent van egy gyűrű nitrogénatomokból, és pontosan középen, furcsa módon, egyetlen magnéziumpont, egy atom. Ez a magnézium a teljes tömeghez viszonyítva annyira kevés, mint egy szem só egy asztalon. Ez a tömeg jelentéktelen. Ez nagyon csekély. Ennek ellenére a közepén található. Tehát kell,hogy valamilyen jelentősége legyen. [...] Ha eltávolítom a magnéziumot a közepéről, és helyettesítem egy vasatommal, akkor semmit sem változik az általános szerkezet tömege. Ez olyan csekély, hogy nem játszik szerepet, nem releváns. De amint a vas helyettesíti a magnéziumot, az egész szerkezet vörössé válik, és ez már nem klorofill, hanem hemoglobin, a vérünk. Ennyire hasonlóak vagyunk, ilyen szoros rokonságban állunk a fákkal.” Következtetés: Az ember és a természet pusztul a mobilsugárzásától, míg a hatalmas mobil cégek, mint például a Sunrise milliárdos nyereséget zsebelnek be és félrevezető álhíreket hitetnek el ügyfeleik millióival. Ennek meg kell változnia! Terjessze ezt az üzenetet emailben és az összes Ön által használt közösségi média csatornán. Ezzel kapcsolatban vegye figyelembe, hogy a mobilsugárzás által károsított fákra vonatkozó bizonyítékok egyre ritkábbak lesznek. Nem ok nélkül vágnak ki mindenütt fákat az új 5G-s adótornyok közelében. A német Környezetvédelmi és Természetvédelmi Egyesület, röviden BUND, szó szerint egy "hisztériáról“ beszél a fák tömeges kivágása kapcsán. (www.kla.tv/14247) Van további felvétele mobilsugárzás által károsított fákról? Örülünk email küldeményének a kontakt@klagemauer.tv címre, vagy a weboldalunkon a „Panasz benyújtása” alatt (németül: „Klage einreichen“). Az összes Kla.TV 5G-s videó megtalálható a www.kla.tv/5G-Mobilfunk weboldalon. Az az egyetlen jutalmunk,ha terjeszti adásainkat. Ezért lájkold, terjesszd, oszd meg!

 

von es.

Quellen/Links: https://www.sunrise.ch/content/dam/sunrise/residential/spotlight/2019/20190709_Swiss%20IT%20Magazin_Strahlenschutz%20in%20der%20Unterhose.pdf
https://www.sunrise.ch/content/sunrise/de/spotlight/2019/06/5g-fuer-die-umwelt.html?cid=sun_DM96891&bid=553499368
https://www.sunrise.ch/content/sunrise/de/spotlight/2019/06/ressourcen-schonen-dank-5g.html?cid=sun_DM96891&bid=553499368
https://www.youtube.com/watch?v=FcysZ65Mpp8
https://www.bamberger-onlinezeitung.de/2012/06/28/zunahme-schwerer-baumschaden-im-strahlungsfeld-von-mobilfunksendeanlagen-2/
https://www.zeitpunkt.ch/fileadmin/download/ZP_93/93_32-38_Elektrosmog.pdf
https://www.20min.ch/panorama/news/story/-Elektrosensible-werden-wie-Verrueckte-behandelt--26055036
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=R1Q8YsVCVtE
https://www.vigiliae.org/gateshead-5g-test-results-the-whowhy-and-how/
https://www.youtube.com/watch?v=0U8EZMLMwdg
https://www.youtube.com/watch?v=ATiPEl8BL9E
https://www.youtube.com/watch?v=X5IhKHGDKhM&feature=youtu.be
https://www.legitim.ch/post/kalifornien-passant-filmt-wie-leblose-bienen-zwischen-zwei-5g-antennen-auf-den-boden-klatschen