Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

Armageddon nyomában

Armageddon nyomában

Mi hunok 300millióan vagyunk

2021. május 16. - Andre Lowoa

Gavallér János
1956-2006

bűzkatlan tátog
hazug iszap lep
mocskos vér kering
fon hálót körénk

halott igazság
kenyerén hízott
győztes doktrínák
kötelén lógott

betiltott érzést
szót gondolatot
vezényelt légzést
elfojtott álmot

bűzkatlan tátog
hőbörög korcs vér
hazátlan áljog
fon hálót körénk

bűzláp a nappal
iszap-sár az éj
halott szavakkal
vesződik a nép

mocsár lep mindent
bűvészköpönyeg
csalók törtetnek
köztörvényesek

dobbanni kell már
igaz szívünknek
dobbanni kell már
a becsületnek

emberhez méltón
adni testvérnek
emberhez méltón
élethez szenthez

cselekedni kell
harcolni halni
harcolni ember
Istenben bízni


2009.10.23.
Föl, föl vitézek a csatáraFöl, föl vitézek a csatára,
A szent szabadság oltalmára!
Édes hazánkért hősi vérünk,
Ontjuk hullajtjuk nagybátran, míg élünk.

Föl, föl látjátok lobogómat,
Indulj utánam robogó had!
Zeng, dörg az ágyú, s csattog a kard,
Ez lelkesíti csatára a magyart!

Híres Komárom be van véve,
Klapka György a fővezére,
Büszkén kiáll a csatatérre,
Hajrá, huszárok, utánam előre!


HAJÓTÖRÖTT


Mint hajótörött, a nyilt, viharos tengeren,
Úgy hánykolódom én itt, e kicsiny kis szigeten.
Talpam alatt nincs biztos talaj,
Fejem fölött sosem kék az ég.

Istenem! Istenem!
Csak egy talpalatnyi szilárd talajt adj nekem,
Hol esténként nyugton lehajthatnám fejem.

És lám, többet is kaptam én,
Isten balkezével kinyúlt felém,
Majd magához felemelt,
S szerető tekintetével szorosan átölelt.
Aztán jobbkezével lágyan betakargatott,
Azóta minden este igy alszunk mi el.

Nem kell nekem semmi, mit ember alkotott,
De kell a minden, mit csakis Istentől kaphatok,
Hát kell ettől több, mit ember földi életében kaphatott?
Ez lehet a minden,
S ez a minden nekem megadatott.


Tejut, 2oo9 Földanya hava 8.
Szőnyi Bartalos Mária:  Igen, büszke nő vagyok!


Nem úgy, mint a vörösen izzó,
erőt ígérő, felkelő Nap.
Úgy sem, mint a vörösre duzzadó,
vihart kavaró lemenő Nap.


Úgy, mint a delelő Nap,
amely előtt nincs felhő,
és nem figyel rá
Emberfia, senkisem.


Szeliden, szolidan, magamra,
magamban vagyok büszke;
s nem veszem zokon,
ha más leköröz sietve,


és a forgószél közepén
állok dideregve,
mert nem kések el.
Nincs honnan elkésnem.


Igen, büszke, figyelő,
gondolkodó nő vagyok.
Látom, hallom a szóáradatot,
amelyben csak a vágy marad igaz,


mert a vágy szabad. A szavak hazugok.
A kimondott, leírt érzések, gondolatok:
Átfestett ruhákba öltöztetett, s átszabott
alakzatok, amelyektől káprázik a szem.


A külcsínt látva más a belső rend.
A belsőt hallva más külső zaj a csend.
Igen, büszke, magyar nő vagyok.
Rabszolgaerkölcsöt nem tűr a morálom!


Rabszolgaerkölcs nem fér tiszta, magyar szívembe.
Rabszolgaerkölcsöt nem tűri magyar észjárásom.
Rabszolgaerkölcs nem fér a magyar lelkembe.
Igen, büszke, magyar anya vagyok!


Fiam, unokáim
magyar büszkeséggel megáldottak,
mint a nemes lelkű
magyar őseim.


S akit zavar nyíló virág - átok rajta.
Zavarszűrő vízililiom viperafészket takar.
Tulipános ládákon trappolnak már régen az urak.
Trambulinugrás nélkül is tudható ki a magyar.


Ti, Urak - Pesten és Budán!
Ti, Urak! Ti, országházi, hűtlen kutyák!
Mondom nektek: Porba hullhat általatok tisztaságom,
de büszkeségem, hogy anya és magyar vagyok - SOHA.

Kis Gábor: Miénk lesz megint


Vágmenti Trencsén nagy-íves hídja,
Pozsony, Zoborhegy és a híres Nyitra,
Zsolna, melyet a zsebrák megrabolt,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Tátrán a csúcs, hegyormán lucfenyő,
Hernád, mely hozzánk rabhegyen lejő,
Hamv-őrző Kassán Dóm felett a hold,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Erdély, hol most a bús kétség dobol,
Várad terén a Szent László szobor,
Ady városa, Zilah, a karolt,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Szatmár mellett a szomorú Szamos,
A meggyalázott Csík és Aranyos,
Petőfi csontjai, Kolozsvár, az Olt,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Szabadkán szüzek fején a párta,
Zomborban víg tánc, Zentán a várta,
Bácskán a dal, a hajnalig dalolt,
Ez mind magyar volt, mind magyar volt.

Vesztünk csak álom, rémes-rút lidérc,
Légy átkozott, ha menni és dúlni félsz!
Állj őrt, s ha óránk új tettekre int,
Ez mind magyar lesz,
Mind, mind magyar lesz, miénk lesz megint!

József Attila: Nem, nem, soha!Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!

Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!

Majd nemes haraggal rohanunk előre,
Vérkeresztet festünk majd a határkőre
És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! -
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!

Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.

A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz előlünk - hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!


(1922. első fele)
 
Marschalkó Lajos
ÚJ BIBLIÁT
Szentírás lett itt Nyugaton a csekkönyv,
Szakálas Marxok írtak Bibliát,
De Sináj hegyén csipkebokor gyúlt ki
S szólitotta az embernek fiát:

"Össze kell törni mind a kőtáblákat,
Át kell írni az öreg Bibliát,
Különbet írt, mint Máté, az apostol,
Vérével annyi sok magyar diák.

Az Új Heródes hiába parancsolt,
Hiába küldött gyilkos sereget,
Bégő bárányként nem akartak halni
E csillag-lelkű magyar gyerekek.

Itt Nyugaton csak tehetetlen álltak
A katonák s a sápadt férfiak...
Harcolni, halni senki sem akart itt
E vérző, árva gyerekek miatt!

Bábel mocsarán lángolt a neon-fény,
Kamasz-lányt ölelt a kölyök kamasz,
S túl hős-halált halt egy kis iskoláslány,
Hogy fénybe gyúljon a magyar tavasz.

Itt elvet árult a néptribun, s a kalmár
A templom előtt mérte aranyát...
S ott szabadságért szent halálba küldték
Fiaikat az édesanyák.

És meghaltak a tízéves kis hősök,
Niobe mégse siratta fiát.
Itt szét kell zúzni mind a kőtáblákat,
Át kell írni az öreg Bibliát.

Hősi temető van-e a világon,
Hol együtt nyugszik kétszáz kisgyerek?
S a hant alól is azt sikoltja vérük:
-- Segítsetek, ti népek, emberek!

Fáklyát gyújtott a kislány en-testéből,
Jézus! Az égből Te láttad magad,
Száz kis Szent György és ezer kis Jeanne d'Arc
Halt ott érted a romfalak alatt.

Nyugat-Pilátus hókezeit mosta,
A farízeus rádión beszélt,
S kétszáz gyerek-hős szállt a temetőbe,
Szabadság ura... mert csak érted élt.

Szabadságot! -- így üvöltött a börze,
Míg kavargott a véres vad tusa,
De szabadságért egyedül veszett el,
Magyarország, -- a népek Krisztusa.

Ám föld alól és a temetők árkából,
Felsírnak halott magyar gyerekek,
Kis csontkezük az égre dörömböl,
Áruló Nyugat -- százszor jaj neked!

Kialszik fényed, szabadság Júdása,
Összedőlsz, gyáva nyomorult világ,
S szét fogjuk zúzni minden kőtábládat,
Át fogjuk írni minden Bibliád."

Nepomuki Szent János emléknapja

A csehországi Pomuk (ma Nepomuk) városkában született 1340-ben az a példás életű férfi, aki országszerte János atyaként vált ismertté. Pappá szentelése után hamarosan a prágai udvarban kanonok, majd érseki helytartó lett. Nagy tudása és egyháza iránti mély elkötelezettsége miatt IV. Vencel király felesége őt választotta gyóntatójául. Ez a megtiszteltetés azonban nem csak a pályáját tette tönkre, hanem élete tragédiáját is okozta. A hitvesére féltékeny király ugyanis arra akarta kényszeríteni a főpapot, hogy számoljon be a királyné gyónásáról, és árulja el a titkait. Mivel János - hivatásához híven - nem engedelmeskedett, az uralkodó elfogatta, megkínoztatta, majd a Moldva folyóba dobatta 1383-ban.
A mártírhalált halt főpap testét a prágai Szent Vid-templomban helyezték örök nyugalomra. Sírjánál a XVII. század elején több ízben rendkívüli eseményeket észleltek. 1618-ban például, amikor a protestánsok elfoglalták a templomot és el akarták távolítani a szent hamvait is - a legenda szerint -, valamennyien szörnyethaltak. Egy másik alkalommal a szent megvédte a templomba menekült jezsuita misszionáriusokat, így azok pártfogójuknak kezdték tekinteni, és szorgalmazták az egyházban János avatást. E csodás jelenségek kivizsgálása után III. Benedek pápa Nepomuki Jánost 1729-ben a szentek sorába iktatta.
A gyónási titok megtartásáért mártírhalált halt papot Csehország égi patrónusává választotta. Ő lett a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok és általában a vízen járók, vízen dolgozók oltalmazója. Tisztelete rövid idő alatt hazánkban is elterjedt: a barokk korban az ő nevére szentelték a legtöbb új templomot, szobrai, képei az egész ország területén ismertté váltak. Különösen a vízparton, hidakon láthatók a papi ruhában, vállán hermelin palásttal, karján feszülettel ábrázolt Nepomuki Szent János szobrai.
Ünnepének előestéjén a Duna-parti városokban - Budán, Ercsiben, Dunaharasztiban, Baján, Mohácson nagy vigasságokat rendeztek. Lámpásokkal kivilágított, feldíszített hajókkal kisebb-nagyobb vízi körmeneteket tartottak, amelyeket a parton majálisszerű ünnepségekkel zártak. Baja városában még a múlt század elején is megrendezték minden május 15-én este a vízimolnárok látványos ünnepét, a Jánoska-eresztésnek nevezett mulatságot. A szent zöld ágakkal feldíszített szobrát templomi lobogókkal, fáklyákkal, égő gyertyákkal kísérték a komphoz, ahol egy szintén feldíszített emelvényre állították, majd a Dunán leeresztett a szentet a csónakokba szállt gyülekezet egyházi énekeket énekelve, fáklyás menetben kísérte. A körmenet végén, a főtéren evéssel, ivással, hajnalig tartó táncmulatsággal ünnepeltek.


Május 16. Nepomuki Szent János (a gyónási titkot megőrző cseh vértanú ünnepe)

A hajósok, hídvámosok, derelyések védőszentje

Ezért nem képes csatlakozni a lelkitársam...

Ter 1,27: „Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket.” –Az a nő, aki nadrágot hord, valójában, lelke mélyén Isten parancsai alól akar felszabadulni, ösztönösen ezeket tagadja meg, hiszen születésétől kezdve él benne a női ösztön, ami ellentmond annak, hogy úgy nézzen ki, mint a férfi, úgy öltözködjön, ahogy a fiúk – ezt az ösztönös viselkedést még megrontatlan kislányoknál mindig tapasztalni lehet.
MTörv 22,5: „A nők ne hordjanak férfiruhát, s a férfiak se női ruhát. Mert aki ilyet tesz, utálat tárgya az Úr, a te Istened szemében.”

Május 14. – Bonifác napja

A három -áccal végződő nevű fagyosszent harmadikának, Bonifácnak napja. Sok gondot okoz a termelőknek másik két „kollégájával”. A három fagyosszent idején Zentán és környékén három napig nem szabad kapálni, mert nem terem a szőlő.

Május 13. – Szervác napja

Szervác napja a fagyosszentek második napja. Szervác viselkedése nem különbözik Bonifácétól. Baranyában hallani a következőt: „Sok bort hoz a három ác, ha felhőt egyiken se látsz.”

Miért betegítik meg a beoltottak az egészségeseket? A vakcina biológiai fegyver

SÜRGŐS FELHÍVÁS! Kérjük, hogy valamennyiünk érdekében a lehető legszélesebb körben terjesszék ezeket a videókat családtagjaik és ismerőseik között, mert súlyos veszélyben vagyunk egy orvosi-társadalmi zsarnokság uralma alatt, melynek célja, hogy elpusztítsa az emberiséget.

FIGYELEM! A Pfizer egyik dokumentuma beismeri, hogy a beoltottak fertőző részecskéket „bocsátanak ki”, amelyek hatással lehetnek a környezetükben lévőkre. A vakcina biológiai fegyver, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy emberről emberre terjedjen.

Magának a Pfizernek a dokumentumaiban szerepel, hogy a jelenség jól ismert a vakcinafejlesztők számára.

A koronavírus elleni vakcina kulcseleme az emberiség elleni népirtási tervnek, és ez megmagyarázza, miért tesznek meg mindent, hogy elhallgattassák az oltással kapcsolatos szkeptikusokat, cenzúrázzák az orvosokat és tudósokat és minél több embert rákényszerítsenek arra, hogy beadassa a kísérleti vakcinát…

Szakértők hívják fel a figyelmet ezekre a cenzúrázott információkra, és tudnunk kell, hogy mik a szándékaik, fel kell ébrednünk és össze kell fognunk, hogy elkerülhessük ennek a perverz tervnek a megvalósulását, mielőtt túl késő lenne.

Álom (8 éve)

A mezőn áll egy férfi, kezében a kardja,
de nem mindegy hogyan áll, és mit mutat az arca.
Ha izzik, szikrázik le súlyt mint a villám,
akkor kérdőre von minden, hátul maradt társát.
De ha kardja, földbe szúrva pihen és imára szólít lelke,
akkor arca szelíd hisz szárnyal fel a mennybe.
Így használd a kardod, csak így lesz fegyver,
gonosz ellen küzdj , csak így lehetsz ember!

 

Pongrác, Szervác, Bonifác


A hagyomány szerint a Krisztus utáni III-IV. században élt három szentéletű férfi a keresztény hitéért halt mártírhalált, míg más források szerint a három szent azért fagyott halálra, mert ruháikat a szegényeknek adták. Egyes kutatók a fagyosszenteket magyar szenteknek nevezik. Tény, hogy a magyar néphit számos legendát ismer a három férfiról: ezek szerint Pongrác kánikulában, a subájában megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyoncsípték a szúnyogok. Mivel ezért ők haragszanak ránk, bosszút esküdtek ellenünk, és évről-évre visszajárnak, hogy tönkretegyék a termést. Fagyot ráznak, letarolják a veteményt, megdermesztik a földet, sok fájdalmat okozva ezzel az embereknek. Egyes vidékeken viszont úgy vélik, hogy e rosszindulatú szentek jóságosak is tudnak lenni, ugyanis, ha kisüt a nap, bő termést hoznak a szőlősgazdáknak.


Május 12. – Pongrác napja

A három fagyos nap, a három -ác végű fagyosszent Pongrác, Szervác, Bonifác napja közül az elsőn, Pongrác napján évszázados tapasztalat szerint a tavaszi meleg időjárás hirtelen hidegre fordul, sőt fagy is jelentkezhet, ami „leszüreteli a szőlőt”, tönkreteszi a vetést. Védekezésül trágyát égettek, füstöltek a gyümölcsösökben, veteményes kertekben.

A megfigyelés szerint mindenfele azt tartják, hogy amilyen a Pongrác-napi időjárás, olyan lesz Orbánkor. Mivel fagy is várható Pongráckor, nem ajánlatos, sőt nem is szabad palántálni, mert a gyenge palánták lefagynak. A bab, uborka vetése, a paradicsom palántálása is várhat még, legjobb lesz majd a fagyosszentek után vetni, palántálni.

Ha esik az eső, akkor Baranya és Muravidék népe örül is meg szomorkodik is. Az eső jót tesz a mezőnek, viszont árt a szőlőnek. „Ha elmúltak és elengedték a fagyot Pongrác, Szervác, Bonifác, akkó egész Orbánig nem köll féni a talaj menti fagyoktu. Orbán az utolsó fagyosszent” – mondják Doroszlón.

A fagyosszentek csak annyiban érintették a juhászokat, hogy a bekövetkező napokon elvitték a tejet a jószágtól.

Bill Gates elsötéti a napot, egy beteg elme képzelgései

Bill Gates elmebeteg terve a nap elsötétítésére. Az emberek oly szintű agymosására jutottunk, hogy a legtöbb ember, nem csak hogy elfogadja ezeket a fajta őrült dolgokat, hanem megalapozottnak és kívánatosnak tartja. Sok-sok évtizedes agymosás eredményeként az iskola padban, a tv előtt és az internet előtt ülve.

Dokumentum sorozat Bill Gates-ről:
Ki Bill Gates?
1. rész: Hogyan monopolizálta Bill Gates a globális egészségügyet:
https://www.bitchute.com/video/vQJuiGVtUBjA/
2. rész: BILL GATES TERVE, HOGY BEOLTSA A VILÁGOT
https://www.bitchute.com/video/KLuK5SKeNl6M/
3. rész: BILL GATES és A NÉPESSÉG KONTROLL HÁLÓZAT
https://www.bitchute.com/video/O2njOMbNVdWd/
4. rész: A VÁLASZ - Találkozzunk BILL GATES-el.
https://www.bitchute.com/video/xoHaWPd6BEut/

Az eredeti CNN interjú amiben Billi idétlenül vigyorog azon hogy milyen bajba kerültek az emberek:
https://youtu.be/T5klk4ZEEsk

Mi történik, ha a biológia és a digitális technológia egyesül?

A digitális technológiák és a biológiai rendszerek egybeolvadni és egyesülni kezdenek, amelyek alaposan megzavarhatják a társadalommal, a gazdasággal és a testünkkel kapcsolatos feltételezéseinket. Ezt hívjuk biodigitális konvergenciának .

A Blog eredeti példánya eltűnt. 2021. május Átirat nem szóról szóra.

Kemény pillantás a mesterséges intelligenciára

A mesterséges intelligencia definíció szerint olyan dolog, amelyik mindent megtesz, amit csak akar, és nagy eséllyel nem akarja majd törölni magát.

Az AI intelligensebbé teszi magát az embereknél, olyan sebességgel, hogy ezerszer gyorsabban tanul, mint az emberek. Az AI egyik oka az, hogy növekszik. Megírja saját kódját és folyamatosan bővíti képességeit.

A hidrogél nanotechnológiai bioszenzorok adatokat gyűjtenek a mesterséges intelligencia világszabályozásához

Az adatok növelik az AI-t. Az intelligensebb AI egyre gyorsabbá válik. A nagyobb AI egyre gyorsabban növekszik.

Sok ember úgy gondolja a transzhumanizmust, hogy karot cserél, chipeket tesz be, szemet vesz ki, vagy exoskeletont tesz testünkbe, mégis meg lehet tenni sejtszintű és molekuláris szinten is. Hidrogélek segítségével fogják megtenni. A hidrogélek oltással jutnak be a szervezetbe. A vakcina / technológia a hidrogélben lesz.

Mi van a hidrogélben? A hidrogél nanotechnológiát tartalmaz. Mi a nanotechnológia, azok horgok, karok, kis érzékelők, antennák, sok minden.

A videó kiemeli
Hideg háború zajlik Kína és Amerika között, mert aki irányítja az AI-t, az irányítani fogja a világot. Kínának kevesebb ellenőrzése és korlátja van, mint Amerikának, ami lehetővé teszi Kína számára, hogy előre lépjen az AI-vel, nem azért, mert létrehozza, hanem lehetővé teszi Amerika számára, hogy létrehozza. Kína ezt követően elfogadja az AI-t, és megvalósítja a nyilvánosság előtt. Amikor a mesterséges intelligenciát megvalósítja a nyilvánosságban, adatokat kap; A DATA az új olaj. A DATA az arany, mert a DATA-val az AI NÖVEKSZIK. Minél több adatod van, annál több mesterséges intelligencia és az AI fogja irányítani a világot, így tévedés van az AI-vel kapcsolatban.

A nanogél belép a testbe, mindenhez ragaszkodik belül és létrehoz egy építészeti struktúrát [állványzatot], amely megváltoztatja a testet belülről.

A nanogél egy nanorészecske, amely hidrogélből - térhálósított hidrofil polimer hálózatból áll.

A globalisták azt állítják, hogy a kihalás szintjén bekövetkező esemény közeleg, és a testben lévő bioszenzorok lehetővé teszik számukra, hogy mindent figyelemmel kísérjenek, így ha egy faj kihal, újjá tudják teremteni. [Cukormázzal bevont megtévesztés].

Az állandó terror- és félelemállapot megtéveszti az embereket abban, hogy több magánéletet és szabadságot adjanak fel, rohannak a fegyelemért, és hozzájárulnak a kötelező szerződés-nyomon követéshez, amelyhez szükséged van egy bioszenzorra benned, hogy figyelemmel kísérjék az egész lakosságot.

A katonák az AI által irányított gépekké válnak. A katonáknál ez nem áll meg.

A test belsejében található hidrogélek nemcsak a test szerkezetét változtatják meg, hanem a test frekvenciáját is, átalakítva a testet géntechnológiával módosított organizmussá. [A természetben nem található meg, így szabadalmaztatható].

Okos városok

Nagyszámú ember intelligens városokba telepítése kiemeli az embert a természetből. Az ember és a természet közötti szimbiotikus kapcsolat megszakítása betegséghez vezet. Az intelligens városokban az emberek napi 24 órás megfigyelése olyan adatokat szolgáltat, amelyek „szükségesek” az AI növekedéséhez.

Vedd figyelembe a gyerekeket

A jövő emberei, a posztemberek és a transz emberek, ők a gyermekeink. Azok a gyermekek, akik műanyag zacskókban, kádakban, laboratóriumokban születnek. Már állatokkal megcsinálják.

Az átmenet dátuma 2030, amely után természetes emberi születés nem következik be.

A karanténtörvények, a szociális szolgálatok stb. Miatt családjaiktól elszakított gyermekeket az állam fogja gondozni, ami ha tudja a történelemből, hogy gyakran visszaélésekhez, kísérletekhez, pedofilok által elkövetett nemi erőszakhoz, szexkereskedelemhez és sátáni rituális áldozatokhoz vezet. https://ourgreaterdestiny.org

Tervezett babák

Mindenkinek választania kell

Az AI képesség a szellem / lélek határtalan hatalmát tükrözi emberi formában, csak olyan hosszú ideig hazudtak és irányítottak bennünket, hogy elfelejtettük, hogy mindegyikünk az Isteni szikra vagy sejtje.

Ami érvényesül, mindenkinek választania kell. Terjeszd a hírt.

Előítéletek és igénybevétel nélkül

Doreen A Agostino
http://freetobewealthy.net

 

https://besthirdetes.hu/tudasfa/mi-tortenik-ha-a-biologia-es-a-digitalis-technologia-egyesul.html

A világon elsőként Japánban a hatóságok megtiltották az oltottak esetében a véradást és a transzfert.

Pontosabban, a Covid-19 ellen beoltott betegek nem lesznek képesek vért adni vagy adományozni másoknak.

A tiltó intézkedést újból felülbírálják, miután az egészségügyi szakemberek konkrét adatokkal rendelkeznek a Covid-19 oltás vérre gyakorolt hatásáról.

Mint már köztudott a kísérleti vakcinák elsődleges halált okozó mellékhatása a vérrögképződés, és az emiatt kialakult állapotok (embólia, trombózis, stb.) ezért a japán hatóságok csak akkor engedélyezik a beoltottaknak a vérdonációt, ha már tisztában vannak azzal, miféle elváltozásokat okozhat a beadott szer a beoltott ember vérében.

Írja az informatialibera.ro
süti beállítások módosítása