Égi édesanyánk könnyező figyelmeztetése után következik a Nagy Figyelmeztetés, majd 100 nap olyan keresztényüldözés, amilyen még nem volt a világon, aztán elragadtatva a 4 év alattiak és a mennybe tartozók, a többiek haladnak az utolsó ütközet felé

Armageddon nyomában

Mi hunok 300millióan vagyunk

2017. augusztus 16. - Andre Lowoa

Totth Jenő: Akármi jő, emlékezünk

Imádkozom, sötét az ég,
a földi kínból már elég.
Meghalni, mondják, oly nehéz
és fel sem foghatja az ész...
de élni tán még nehezebb -
s megküzdeni, világ, veled.

A világ szajha mostoha,
elad és nem segít soha,
bilincsbe ver, börtönbe vet,
bár szenvedtünk már eleget.
Küzdjünk, hogy szabadok legyünk.
S hogy megmaradjon nemzetünk.

Akármi jő, emlékezünk,
nehogy meghurcolt, vén szívünk
azt mondhassa, hogy nem szabad
megbolygatnunk a múltakat...
De én, bár szívem megszakad,
megidézem a holtakat!

Felriasztom a népemet,
másként a világ eltemet,
mert rab még, félre-vezetett,
hisz', Uram, ő is gyermeked
s ha nem is tesz még semmi mást,
már várja a feltámadást.

Várja e keserű toron,
melyet úgy hívnak: Trianon,
vagy talán magyar Golgota,
mit nem feledhetünk soha,
ahol testünk megtöretett,
hogy megküzdjön, világ, veled!

Higyj népem, bízz, védjed magad,
másként sohsem leszel szabad
és állj helyt, ameddig lehet,
hogy megmenthesd az életed'
s ha benned ég a tett s a hit,
meglásd, az Isten megsegít.


Árpád apánkÁrpád apánk, ne féltsd ősi nemzeted!
Nem vész az el, ha eddig el nem veszett.
Hervad régi búnk, és bánatunk,
Ej, haj, újra élünk, vigadunk!

Tud szeretni a magyar szív igazán.
Kit szeretne, ha téged nem szent hazám?
Érted élünk, égünk lángolunk,
Érted honfi szívet áldozunk.

Magyar szívet magyar dolmány takarjon!
Magyar ajkról csak magyar szó fakadjon!
Magyar szívben magyar barátság,
Így majd boldog lesz Magyarország!

 Gyóni Géza: Csak egy éjszakára...Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy - mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek,

Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
Gerendatöréskor szálka-keresőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor siketitőn bőgni kezd a gránát
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye támad
S véres vize kicsap a vén Visztulának.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
Az uzsoragarast fogukhoz verőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor gránát-vulkán izzó közepén
Ugy forog a férfi, mint a falevél;
S mire földre omlik, ó iszonyu omlás, -
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A hitetleneket s az üzérkedőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben
S haló honvéd sóhajt: fiam... feleségem...

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.
Csak egy éjszakára:
Vakitó csillagnak mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,
Hogy sirva sikoltsák: Istenem, ne többet.

Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kinjára.
Csak egy éjszakára:
Hogy bujnának össze megrémülve, fázva;
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!

Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!
Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,
Hogy hivná a Krisztust, hogy hivná az Istent:
Magyar vérem ellen soha-soha többet!
- - Csak egy éjszakára küldjétek el őket.


Babits Mihály: Erdély

Rólad álmodtam, Erdély,
kamasz koromban, Erdély,
messzirül süvegeltek
hegyek és fejedelmek.
S ki voltál könyvem, Erdély,
ezeregyéjem, Erdély,
lettél ifjonti házam
és tanuló lakásom.
Három nagy évig, Erdély,
laktam földedet, Erdély,
ettem kürtös kalácsát
s a tordai pogácsát.
Ismertem színed, Erdély,
tündérszín őszöd, Erdély,
üveg eged metélő
csúcsaid gyémánt élét.
Most versbe szállok, Erdély,
az első hírre, Erdély,
hogy varázsod határát
sorompók el nem állják.
Öreg pilóta, Erdély,
ül így gépébe, Erdély,
mégegyszer ifjúsága
tájain szállni vágyva...

Habár odáig, Erdély,
el nem érhetek, Erdély,
hol régi lusta sziklám
ma is emlékezik rám.
Oh messze, messze, Erdély,
messze még a nap, Erdély,
hogy teljes lesz a munka
s az igazság se csonka.
Oláh Gábor: Fölfeszített nemzet

Szomorúságom gyász palástját
Lelkem vállaira övezvén:
Fölfeszíttetem most magamat
Elárult nemzetem keresztjén.

Minden csapás testemre szálljon,
Minden szög véres szívem fúrja,
Haljak meg minden nap leszálltán,
Támadjak minden reggel újra.

Nem éltem át minden tusáját,
Nem adtam érte minden órám,
Magam kedvére dalolgattam
Az ő halálos dáridóján.

Mintha leszakadt ága volnék
A fejszére megítélt fának:
Bennem a rácsapódó, durva
Fájdalmak szinte bízva fájnak.

Megásott sír, koporsója:
Mintha csak tragikus tárgy lenne,
Mintha jelenem és jövendőm
Nem halottan feküdne benne.

Minden szégyen, minden gyalázat
Ecetje torkom s lelkem ölje,
Szaggassa májam víg tempóban
Az álnokság vas csőrű ölyve.

Oh, mert nem voltam hű eléggé
Nagy nemzetem tűnt idejéhez,
Nem véreztem eléggé, látván
Bús fajomat: míly szörnyen vérez

Szegény magyar! Ha legimádóbb
Fiad is ily mostoha hozzád,
Mit várj azoktól, kik lelkedre,
Testedre most vetik a kockát?

Meghalsz, mert nincs egy hű, igaz szív,
Ki megváltásod díja volna,
Meghalsz, mert minden akarat, vágy,
Az önzés ormát ostromolja.

Szomorúságunk gyász palástját
Lelkünk vállaira övezvén:
Feszíttessük fel mind magunkat
Elárult nemzetünk keresztjén.
Gábor Áron rézágyújaGábor Áron rézágyúja fel van virágozva.
Indulnak már a tüzérek, messze a határra.
Nehéz a réz ágyú, felszántja a hegyet, völgyet.
Édes rózsám, a hazáért el kell válnom tőled.

Véres a föld, magyar huszár vére folyik rajta,
Csak még egyszer gondolj vissza szép magyar hazádra!
Anyám, te jó lélek, találkozom-e még véled?
Holnapután messzi földre, hosszú útra kélek.


Hajnalodik, közeleg a reggelHajnalodik, közeleg a reggel,
Indul Horthy a magyar sereggel.
A zászlója piros-fehér-zöld,
A hazája drága magyar föld.
Ezt védi a Horthy katonája.

Ha felmegyek a Solymosi hegyre,
Onnan nézek a magyar seregre.
Onnan nézek régi hazámba,
Kiáltom, hogy minden hiába,
Hogyha jön a Horthy katonája.

A határtól nem messze van Brassó.
Szaladj ellen, ha élted nem olcsó!
Nem kell néki szurony se golyó,
Elég lesz a magyar lobogó,
Hogyha jön a Horthy katonája.

LEVEGŐT!Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott
hazafelé menet?
A gyepre éppen langy sötétség szállott,
mint bársony-permeteg
és lábom alatt álmatlan forogtak,
ütött gyermekként csendesen morogtak
a sovány levelek.

Fürkészve, körben guggoltak a bokrok
a város peremén.
Az őszi szél köztük vigyázva botlott.
A hűvös televény
a lámpák felé lesett gyanakvóan;
vadkácsa riadt hápogva a tóban,
amerre mentem én.

Épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti,
e táj oly elhagyott.
S im váratlan előbukkant egy férfi,
de tovább baktatott.
Utána néztem. Kifoszthatna engem,
hisz védekezni nincsen semmi kedvem,
mig nyomorult vagyok.

Számon tarthatják, mit telefonoztam
s mikor, miért, kinek.
Aktákba irják, miről álmodoztam
s azt is, ki érti meg.
És nem sejthetem, mikor lesz elég ok
előkotorni azt a kartotékot,
mely jogom sérti meg.

És az országban a törékeny falvak
- anyám ott született -
az eleven jog fájáról lehulltak,
mint itt e levelek
s ha rájuk hág a felnőtt balszerencse,
mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse
s elporlik, szétpereg.

Óh, én nem igy képzeltem el a rendet.
Lelkem nem ily honos.
Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet,
aki alattomos.
Sem népet, amely retteg, hogyha választ,
szemét lesütve fontol sanda választ
és vidul, ha toroz.

Én nem ilyennek képzeltem a rendet.
Pedig hát engemet
sokszor nem is tudtam, hogy miért, vertek,
mint apró gyermeket,
ki ugrott volna egy jó szóra nyomban.
Én tudtam - messze anyám, rokonom van,
ezek idegenek.

Felnőttem már. Szaporodik fogamban
az idegen anyag,
mint szivemben a halál. De jogom van
és lélek vagy agyag
még nem vagyok s nem oly becses az irhám,
hogy érett fővel szótlanul kibirnám,
ha nem vagyok szabad!

Az én vezérem bensőmből vezérel!
Emberek, nem vadak -
elmék vagyunk! Szivünk, mig vágyat érlel,
nem kartoték-adat.
Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!


József Attila
1935. november 21.POGÁNYOS HITVALLÁS MAGYARUL
Hol vagy erős pogány sereg,
Hős Vata, bálványos berek?
Hol alszol bátor Bocskay?
Kossuth dicső csapatjai?!

A bősz magyar vér nem buzog?
Mint gyáva, hitvány koldusok
Könyörgünk már az életér'?
Hadúr öszvérként mendegél?

Ó nem, ilyet ne higgyetek -
Hadúr itt van közöttetek,
Hadúr a roppant Őspogány
Üget sötétpej vadlován.

Szegődjünk hát nyomába mi
Gyávaságot irtani,
Álljuk helyünket emberül -
Ki küzd megél, más elmerül.

Megáll Isten, meg a világ,
Gyönyörrel bámul ily csudát,
Hogy vasököllel ha akar,
Szabad s egész lesz a magyar.


József Attila
1922. júl. - aug.
Schengeni Trianon


A trianoni határt
Újra festettétek,
Mondván, ott maradsz,
Nem szeretlek téged.

Lemondtatok rólunk,
Kik annyit szenvedtünk.
Menjetek vissza Ázsiába,
Mondják itt nekünk,
Kiket évszázadokon át
Testvérként kezeltünk.

Tüzes eső hulljon rátok
Szálljon rátok csúnya átok,
Ha az acsarkodást nem hagyjátok.
Mert ha egyszer fordul a kocka,
Megbánja hátatokon a lapocka.Munkács 2008.

Balla József
Újratanulni élni!


Csak olcsó színház a lét,
vad, ördögi színjáték,
napjai fásult szerepek,
rongy, izzadt jelmezek,
mit a vaksors odavet
- vedd fel, ez a tied...?

Csak borongós álom e lét,
csupa égig magasló fallal...?
Ó, tűzre a sok régi ronggyal,
béklyóval, kényszerzubbonnyal,
bennük csak árnyak vagyunk,
önkények, szeszélyek foglya,
ki ránkszabta: az hordja!

Most bábuk vagyunk, rángatnak zsinegen,
fogva tart bennünket gyávaság, félelem,
tűzre veletek ócska, hazug szerepek
- vagy vagytok, mert vagytok, mint hegyek?
Ha lelkünk a régi még meg nem ette,
hozz már ébredést, késlekedő hajnal,
új darabbal, jelmezzel, új arccal.

Tűzre, rongy jelmezek, avítt szerepek,
ébred e nép, lám vajúdnak a hegyek,
jöjjön hát vöröslő hajnal,
s patyolat lélekkel, daccal
mint anyánk hozott világra:
tanuljunk meg élni valahára!


2009. szept. 28.Vágyakozás


Kéne egy Attila, Isten ostora,
Hogy beleremegjen Európa.
Majd kéne egy Messiás,
Ki bűnünket váltaná meg újra,
Hogy ne kerüljünk a pokolba.
Megfeledkezett rólunk Atyánk.
Tele is lett tőle a gatyánk,
Mikor saját *„lábtörlőkkel” vernek Bennünket kupán.
Megköszönni nincsen már erőnk.
Reménytelen a jövőnk.

De hála az Úrnak megvagyunk.
Örömünkben zokogunk,
Ha egymástól, egy jó szót kaphatunk.
A veréstől már nem sírunk.
A „nem”- eket is megszoktuk.
De ez a szülőhazánk „Nem”- e nagyon fáj,
Sírba kísér, mint a halál.

Ég és föld között lebegünk.
Az Isten se tudja tán, mi lesz velünk.
Lehet, hogy nyomtalanul eltűnünk?
Hogy volt-nincs sors jut nekünk?
Hulljon átok arra, ki gyermekét megtagadja!
Azt hittük nekünk is van Hazánk,
De sajnos távol áll hozzánk.

Megint be vagyunk csapva.
Kikbe megbíztunk, fürdenek tejben, vajban.
A hatalomért küzdve, kapnak hajba,
Rángatják egymást jobbra-balra.
Majd úgy lesznek eltemetve,
Egymás haját fogva,
Mint „Sziámi ikrek”- magyar módra.

Mi lesz velünk? Országunk eladva!
Itt vagyunk újra, nyakig a bajban.


Hol a híres keleti bölcsesség?
Attila tüzes kardja?
Árpád vezérünk előre mutató karja?
Hol van Mátyás, meg az igazság?
Horthy Miklós fehér lovon ülve?
Magyarok utolsó vezére, büszkesége.

Szomszédaink már markukat köpdösik
Prédára lesve, holnapra torkunknak esve.
Adjátok vissza minden magyarnak **fehér-lovát,
Hogy megvédje 1000 éves Honát!

Drága Hazám, köszönöm néked,
Hogy mint elszívott cigarettavéget
Dobtál oda az ellenségnek.

Nesze, itt van, tapos rája,
Nekem nincs szükségem fajtájára.
Öt millió elég belőle.
A többit vigye, ki akarja a fenébe,
Már úgyis a fejem fáj tőle.

Mért nem akad, ki ilyet mond,
A szép magyar szó a torkán?
Hogy nyelvét harapná le
Az undorító ocsmány.

De talán eljön majd a nap,
Amikor a gonoszok elfogynak
És megmaradunk magyarok, egymást tisztelve, Szerte Európa szívében.


Munkács 2008.12.15.

*Lábtörlők = Akibe valaha a magyar a lábát se
törölte volna, s akiket Trianon a nyakába varrt.

**A fehér ló = Őseinknek, a táltost, a védelmezőt, az erőt, a békét, a gazdagságot, szimbolizálta.

A kelet-európai lakosság többsége elutasítja a fajkeveredést

Az Eurobarometer adatai szerint az EU tagállamai közül a kelet-európai országok ellenzik leginkább a fajkeveredést. A kutatás azt követően készült, hogy a német kormány több mint egymillió migránst engedett be az országba, a pénzügyminiszter szerint a fajkeveredés előmozdítása céljából.

Az Európai Unió tagállamai közt leginkább Szlovákia és a Cseh Köztársaság, azt követően pedig Magyarország, Románia és a balti országok lakossága ellenzi a fajkeveredést – derült ki a Hospodárské Noviny szlovák napilap keddi beszámolójából. A szlovák lap az Eurobarometer 2015 októberében készült kutatására hivatkozik, amely hivatalos adatokat szolgáltatott arra, hogy az Európai Unió keleti tagállamaiban a lakosság többsége elutasítja a más rasszbéli hovatartozású személyekkel közös családalapítást.

Az Eurobarometer kutatása során azt vizsgálták, hogy az uniós tagállamok lakossága milyen mértékben ellenzi annak lehetőségét, hogy gyermekeik más rasszú vagy más vallású személyekkel keveredjenek. A felmérés részeként többek közt azt kérdezték: Ön elfogadhatónak tartaná-e, ha valamelyik gyermeke egy fekete személlyel lépne párkapcsolatba? A kutatás során ugyanezt kérdezték ázsiaiak, muszlimok és zsidók vonatkozásában.

A fekete és ázsiai személyekkel keveredésre vonatkozó kérdések eredményeként kiderült, hogy a kelet-európai országok lakosságának elsöprő többsége nemkívánatosnak tartja a fajkeveredést. Szlovákiában és a Cseh Köztársaságban a lakosság 71-80%-a elfogadhatatlannak tartaná, ha gyermeke egy “fekete személlyel” élne párkapcsolatban. Ugyanez az arány a balti országokra, Romániára és Magyarországra vonatkozóan 51-60 százalék.

A kutatás azt követően készült (2015 október), hogy Angela Merkel német kancellár meghirdette a “befogadás politikáját”, melynek eredményeként egy év alatt több mint egymillió közel-keleti és afrikai migránst engedtek Németországba.

Hónapokkal később a német pénzügyminiszter a Die Zeit lapnak adott interjú során egyértelműen kijelentette; nem gazdasági megfontolásból engedték be a migránsokat, hanem abból a célból, hogy közösüljenek az európaiakkal.

 

Wolfgang Schäuble kifejtette; szerinte amiatt elfogadhatatlan az Európai Unió határainak lezárása, mert ennek következtében a német férfiak “elkerülhetetlenül saját lányaikkal és nővéreikkel fognak paráználkodni”. A pénzügyminiszter az interjú során egyértelműen beszélt arról, hogy a közel-keleti és afrikai migránsokat “vérfrissítés” céljából engedték be, vagyis azzal a szándékkal, hogy a német társadalom ezáltal “sokszínűbbé” váljon.

 

http://www.hidfo.ru/2017/08/a-kelet-europai-lakossag-tobbsege-elutasitja-a-fajkeveredest/

A németek szerint a gyengék kizsákmányolásáról szól a kapitalizmus

Kapitalizmus-ellenes tüntetés Hamburgban, a G20 csúcstalálkozó idején.

Egy kedden publikált közvélemény-kutatás eredményeiből kiderült: a német társadalom többsége kifejezetten negatívan viszonyul a kapitalizmushoz, és mindössze 16 százalék a kapitalizmust támogatók aránya.

Egy kedden nyilvánosságra hozott YouGov kutatás eredményei szerint a német lakosság mindössze 3 százaléka van pozitív véleménnyel a kapitalizmusról, és 13%-a gondolja azt, hogy vannak pozitív vonásai a rendszernek. Eközben a megkérdezettek 40%-a inkább negatív modellnek tartja a kapitalizmust, 12%-a pedig kifejezetten rossznak.

Arra a kérdésre, hogy leginkább melyik állítást tartják igaznak a kapitalizmusra, a válaszadók 60%-a azt az opciót választotta, hogy “olyan rendszer, ahol a gazdagok tovább gazdagodnak, a szegények tovább szegényednek.” A németek 41%-a szerint ráadásul a kapitalista rendszerben a gyengék kizsákmányolása zajlik.

Azzal a – kapitalizmus támogatói közt – népszerű állítással, miszerint a mai rendszerben megvan annak a lehetősége, hogy “egy jó ötlettel” meggazdagodjunk, a megkérdezettek 32%-a ért egyet. A megkérdezettek negyede egyetért azzal az állítással, hogy a kapitalista modellben mindenki számára vannak gazdasági lehetőségek.

Ugyanakkor a gazdasági verseny megítélése erősen megosztja a németeket: mindössze a válaszadók 12%-a gondolja úgy, hogy a kapitalizmus egyenlő lehetőségeket nyújt, 21%-uk szerint pedig a gyakorlatban egyáltalán nem létezik tisztességes verseny.

A megkérdezést júliusban végezték, 1009 fő részvételével.

http://www.hidfo.ru/2017/08/a-nemetek-szerint-a-gyengek-kizsakmanyolasarol-szol-a-kapitalizmus/

Törökország nem fogadja el az Oroszország elleni szankciókat

Törökország nem fogadja el az Európai Unió által a Krím elcsatolása miatt hozott oroszellenes szankciókat, ehelyett a konfliktus párbeszéddel és politikai eszközökkel való megoldására törekszik – mondta Mevlüt Cavosoglu török külügyminiszter.

“Törökország a múltban sokat szenvedett szankcióktól. A szomszédaink és partnereink ellen hozott szankciók jelentős károkat okoztak a gazdaságnak. Emiatt amikor szankciókról hallunk, próbálunk nem elhamarkodottan dönteni. Megvizsgáljuk, lehetséges-e más eszközökkel megoldani a problémákat”mondta Cavosoglu egy augusztus 11-i interjú során.

A külügyminiszter elmondása szerint ugyanemiatt az Oroszország elleni szankciókat sem támogatják, ehelyett a párbeszédre törekvést és a politikai megoldást tartanák elfogadhatónak.

Az Európai Unió azt követően hozott szankciókat Oroszország ellen, hogy a Krím-félsziget egy népszavazással döntött az Ukrajnától elszakadásról. A népszavazás eredményeként stratégiai jelentőségű terület szakadt le a potenciális NATO-tagállamról, emiatt a nyugati országok nem fogadták el a szavazás eredményét.

 

Az Európai Unió legutóbb 2018 januárjáig hosszabbította meg a szankciókat.

Cavosoglu elmondása szerint az Egyesült Államok és Oroszország kölcsönösen szankcionálja egymást, Európa pedig két tűz közé szorult, és utóbb az amerikai szankciók már Európát is hátrányosan érintik.

A külügyminiszter elmondása szerint Oroszország és Törökország egyaránt most vizsgálja, milyen hatást gyakorolnak a szankciók az európai gázprojektekre, mert az újabb amerikai intézkedéscsomag nem csak az Északi Áramlatot, de a Török Áramlatot is érintené.

http://www.hidfo.ru/2017/08/torokorszag-nem-fogadja-el-az-oroszorszag-elleni-szankciokat/

Országos hadgyakorlatot rendeltek el az amerikai elnök fenyegetése miatt

Venezuela elnöke országos kiterjedésű hadgyakorlatot rendelt el, miután Donald Trump azzal fenyegetőzött, hogy katonai beavatkozást kezd Venezuelában.

Nicolas Maduro egy Caracasban kezdődő tömegdemonstráción felszólalva jelentette be, hogy a következő hét folyamán országos kiterjedésű hadgyakorlatok kezdődnek, melyek célja a teljes honvédelem készenlétbe állítása az országra leselkedő fenyegetés miatt. Az USA-ellenes tömegtüntetés annak hatására vette kezdetét, hogy Donald Trump nyíltan beszélt Venezuela esetében az amerikai katonai beavatkozás lehetőségéről.

Pénteken Trump azt mondta, Nicolas Maduro egy diktátor, és “lehetséges, hogy a venezuelai válság esetében a katonai opciót kell választani.”

Az amerikai elnök kijelentésére válaszként azonnal tömegdemonstrációk kezdődtek a fővárosban. Nicolas Maduro az egyik ilyen rendezvényen felszólalva kijelentette, augusztus 26-27-re országos hadgyakorlatokat rendelt el, melyek célja, hogy az ország fegyveres erői azonnal reagálni tudjanak egy esetleges “imperialista” invázióra.

Hétfőn Mike Pence amerikai alelnök megerősítette, hogy az Egyesült Államok “nem fogja ölbe tett kézzel nézni”, amint Venezuela “diktatúrába süllyed, és az egész régió biztonságát fenyegeti”. Az alelnök elmondása szerint az Egyesült Államok előbb újabb szankciókkal próbál eredményt elérni, ezt követően valóban lehetséges opcióvá válik a katonai beavatkozás.

http://www.hidfo.ru/2017/08/orszagos-hadgyakorlatot-rendeltek-el-az-amerikai-elnok-fenyegetese-miatt/

Ukrajnában terrorizálják az ellenzéki újságírókat

Egy New York központtal működő civil szervezet, a Committee to Protect Journalists azzal vádolja az ukrán hatóságokat, hogy elnyomják az ellenzéki újságírókat és Ukrajnában nincsen sajtószabadság.

A bírálatot annak kapcsán fogalmazták meg, hogy júniusban az ukrán hatóságok letartóztatták egy online lap főszerkesztőjét (Igor Guzva), aki állítólag államtitkokat szivárogtatott ki, emellett megpróbált zsarolni egy politikai pártot, a pártra nézve kompromittáló, bizalmas jellegű információkkal. A Strana.ua főszerkesztőjét 60 napig tartották fogva, majd pénzbírságra ítélték.

Az ukrán Nemzeti Újságírószövetség vezetője, Szergej Tomilenko kiállt a letartóztatott főszerkesztő mellett, ám ezzel parlamenti képviselők kritikáinak kereszttüzébe került, majd számos életveszélyes fenyegetést kapott az online közösségi médián keresztül.

A szervezet közleményében az áll:

“Az ukrán hatóságok véget kell vessenek a Strana zaklatásának, el kell vessenek minden, Igor Guzva elleni vádat, és fel kell hagyjanak a sajtóval szemben ellenséges közeg táplálásával. A politikusok a sajtó számára veszélyes közeget teremtenek azzal, hogy hazafias és nem-hazafias kategóriába sorolják a médiát, miközben a nyilvánosság számára minél több nézőpont elérhetőségéről kellene gondoskodniuk.”

A CPJ szerint egy júliusi vizsgálat során megbizonyosodtak arról, hogy az ukrán hatóságok rendszeresen zaklatják a kormányt kritizáló független újságírókat.

 

http://www.hidfo.ru/2017/08/ukrajnaban-terrorizaljak-az-ellenzeki-ujsagirok/

A német nyelv halála miatt aggódnak Berlinben

Németországban egyre látványosabban erősödnek a bevándorlásellenes mozgalmak.

Németországban a lakosság negyede bevándorló, de nem tanulnak meg németül, ehelyett angolul vagy arabul beszélnek.

Németországban a globalizáció és a bevándorlás mára közvetlen fenyegetést jelent a német nyelv és kultúra fennmaradására; a nem-európai bevándorlók arabul beszélnek, az európai bevándorlók pedig angolul, emiatt mostanra a németek is elkezdték kényelmetlenül érezni magukat a saját országukban.

Jens Spahn – pénzügyminiszter-helyettes, aki sokak szerint Angela Merkel utóda lehet a kancellári poszton – őrültségnek nevezte, hogy Németországban egyre többen beszélnek angolul, és a sajtónak nyilatkozva arról beszélt; mára ez a fajta “sokszínűség” közvetlen fenyegetést jelent a német nyelv és kultúra fennmaradására. “Az együttélés csak akkor működik, ha mindannyian beszélünk németül. Ezt minden bevándorlótól elvárhatjuk” – mondta a Telegraph brit lapnak nyilatkozva.

Spahn kifejezetten azokat kritizálta, akik európai országból érkeznek Berlinbe munkavállalás céljából, de nem tanulnak meg németül, ehelyett angolul beszélnek. A Neue Osnabrücker Zeitungak nyilatkozva azt mondta;

“egyszerűen dühítő, hogy Berlinben a pincérek kizárólag angolul beszélnek.”

A politikus elmondása szerint ilyen őrültség soha nem történhetne meg például Párizsban, ahol a franciák máig büszkék a saját nyelvükre, és távolságtartással kezelik, akik meg sem próbál megtanulni franciául.

Spahn szerint ráadásul az angol nyelv ma már riasztó mértékben rátelepedett a németre. Az országba érkező sok millió európai bevándorló szinte csak angolul beszél, a német iskolákban pedig alapvető készségként tanítják az angol nyelvet. Így ahelyett, hogy a jöttmentek kénytelenek lennének megtanulni németül, a németek tanulnak meg angolul, miközben a német nyelvet egyre látványosabban eltorzítják az angolból átvett jövevényszavak.

2015-ben a kancellária elrendelte, hogy az állandó tartózkodási engedély megszerzése érdekében a migránsok meg kell tanuljanak németül – ez azonban nem érvényes a “kevésbé sikeres gazdaságú” országból érkező menedékkérőkre.

Spahn szerint az ehhez hasonló kivételek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a tömeges bevándorlás és a globalizáció mára közvetlen fenyegetést jelent a német nyelvre és kultúrára.

“Szükségünk van arra, hogy otthonunk legyen, hogy otthon érezzük magunkat” – mondta. “Az emberek tudni akarják, mit várhatnak a mindennapi élettől, és hogy a dolgok nem változnak állandó jelleggel. Nem minden kulturális különbség jelent értéket.”

A Daily Express beszámolója szerint számos német képviselő küldött közös levelet Angela Merkel német kancellárnak, amelyben arra kérik, hogy az uniós és nemzetközi hivatalokban való hivatalos használat mellett arról is gondoskodjon, hogy Németországban általános jelleggel használják a német nyelvet. Németország lakosságának egynegyede bevándorló, és ennek az embertömegnek többsége már nem a németet, hanem az arab vagy angol nyelvet használja a mindennapi életben.

http://www.hidfo.ru/2017/08/a-nemet-nyelv-halala-miatt-aggodnak-berlinben/

Nagyboldogasszony ~ Nagyasszony napja

A két asszony köze (augusztus 15.–szeptember 8.) varázserejű időszak. Ekkor kell szedni a gyógyfüveket, ki kell szellőztetni a hambárt, a téli holmit, a ruhafélét, hogy a moly bele ne essen. Ekkor csépelik ki a magnak való búzát, gyűjtik a sokáig, egész tavaszig elálló „két asszony közi tojást”. Az ekkor ültetett tyúk kikelti minden tojását, a kiscsibéket is felneveli. Az ekkor keltetett csibékből lesznek a legjobb tojók. Ebben az időszakban vetik a lóherét Doroszlón, ekkor pelcelik a muskátlit, ekkor kell alvóra szemezni a gyümölcsfákat.

Baranyában azt tartják, hogy most vagy egy nappal előbb kell kivenni a már 6 nap óta áztatott kendert. A kukoricát is meg kell vizsgálni, mert ha még nem hányta ki a zabját, akkor nem is hoz már termést.

Tiltónap is ez a nap. A Muravidéken tartózkodnak a sütéstől, a kemencében való tüzeléstől, mert a tűz lángja kitör a kemencéből, s körülnyaldossa a konyha falát. Nagybodolyán azt ajánlják, nagyasszonykor ne mossunk kezet, lábat, mert nyomorultak maradunk. A nap időjárása termésjósló is. Ha a nagyasszony fénylik, jó bortermés van kilátásban.
Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja

Ezen a napon Mária mennybemenetelét ünnepli az egyház. Nagyboldogasszony napja sokfelé búcsúnap. A moldvai magyarok e napon mindenféle virágot, gyógynövényt szenteltek, hogy majd ezzel füstöljék a betegeket. A Muravidéken dologtiltó nap, nem szabad sütni, mert a tűz kitör a kemencéből. A Drávaszögben azt tartották, hogy ezen a napon keresztet kell vágni a gyümölcsfába, hogy egészséges legyen, és sokat teremjen.Nagyboldogasszony napja

Szűz Mária mennybemenetelének az ünnepe.
Nagyboldogasszony napja jelentős szerepet játszik a néphagyományban, és számtalan paraliturgikus cselekedet fűződik hozzá. Egyes vidékeken, az ünnep előestéjén a hívő asszonyok a temetőben gyülekeztek, egy frissen ásott üres sír körül, a dicsőséges olvasót imádkozták, majd epikus énekben mesélték el Mária mennybemenetelének a történetét.
A század elején az egész magyar nyelvterületen élt a nagyboldogasszonyi virágszentelés, virágáldás szokása. Az oltáron megáldott virágokat azután szentelményként őrizték, és bajelhárításra használták. Az épülő ház fundamentumába, az új menyecske ágyába, az elhunyt koporsójába helyezték, hogy szerencsét hozzon.
Nagyboldogasszony ünnepe számos vidéken dologtiltó nap volt, az asszonyoknak ilyenkor tilos volt kemencében sütni, folyóban fürdeni, kendert áztatni. A szegény kapások úgy tartották, ha Nagyboldogasszony napja fénylik, akkor sok jó bort ihatnak szüret után.
Nagyboldogasszony a magyarok nagyasszonya, keresztény államiságunk kezdetétől hazánk, népünk védelmezője, oltalmazója. Ő a megváltó édesanyja, és neki jutott az a messiási feladat, hogy mindazok édesanyja legyen, akikért a Fia meghalt. Egy évezrede hozzá fohászkodik nemzetünk, hozzá szólnak legszebb népénekeink és hozzá fordulnak még ma is közbenjárásért költőink.

Irán még idén csatlakozik az eurázsiai szabadkereskedelmi zónához

Még idén, a szervezet következő csúcstalálkozóján aláírhatják az Eurázsiai Gazdasági Unió és Irán közti szabadkereskedelmi egyezményt. A kereskedelemben dollár helyett nemzeti valuta használatára állnak át.

Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság elnökének hétfői közleménye szerint még idén aláírhatják a szabadkereskedelmi egyezményt Iránnal, mert nemrég döntés született arról, hogy felgyorsítsák az iráni csatlakozási folyamatot.

Tigran Szargszjan hétfőn az Eurázsiai Kormányközi Tanács Asztanában tartott találkozóját követően azt mondta, a szabadkereskedelmi egyezményt már a szervezet következő, október 11-i csúcstalálkozóján aláírhatják.

“Döntés született arról, hogy felgyorsítjuk az ezzel kapcsolatos munkálatokat. A dokumentumot még 2017-ben aláírjuk” – mondta.

Az csatlakozási folyamat felgyorsítására azt követően került sor, hogy az Amerikai Egyesült Államok újabb szankciókat hozott Irán ellen. Az eurázsiai szabadkereskedelmi zónához csatlakozás jelentős gazdasági ellensúlyt képezhet a perzsa állam számára a nyugati szankciókkal szemben.

Oroszország és Irán 2016-ban megállapodott arról, hogy a kétoldalú kereskedelemben a dollár használatát fokozatosan beszüntetik és ehelyett csak a két ország nemzeti fizetőeszközét használják. Irán később számos más együttműködési projekt iránt is kifejezte érdeklődését, többek közt a Sanghaj Együttműködési Szervezet, az Eurázsiai Unió és a kínai Új Selyemút projektjeivel kapcsolatban jelezte érdekeltségét.

http://www.hidfo.ru/2017/08/iran-meg-iden-csatlakozik-az-eurazsiai-szabadkereskedelmi-zonahoz/

A német kormány nem támogatja a katonai beavatkozást Észak-Koreában

A német kormány nem támogatja az Egyesült Államok azon törekvését, hogy katonai úton oldja meg a “koreai válságot”. Ehelyett diplomáciai és politikai megoldást akarnak.

Steffan Seibert kormányszóvivő egy sajtótájékoztató során azt mondta, egy Észak-Korea elleni katonai beavatkozásnak “borzalmas következményei lennének”, emiatt kizárólag a diplomáciai és politikai megoldás elfogadható.

Pénteken a német kancellár szintén nyilvánosan kijelentette; a “koreai válság” nem megoldható katonai eszközökkel. Merkel az amerikai elnök kijelentéseire hivatkozva azt mondta; a fenyegetések, éles szavak használata csak tovább mérgesíti a helyzetet.

 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa augusztusban újabb szankciókat fogadott el Észak-Korea ellen, miután az ázsiai ország tovább folytatta a ballisztikus-rakéta teszteket.
Az Észak-Koreával kapcsolatos feszültség az utóbbi hetek során tovább mélyült, amikor Donald Trump amerikai elnök katonai beavatkozással és eddig még soha nem látott pusztítással fenyegetőzött, a koreai rezsim pedig kilátásba helyezett egy a térségben működő amerikai katonai létesítmény elleni rakétatámadást.

Pénteken Trump ismételten kijelentette, hogy az Egyesült Államok készen áll a katonai beavatkozásra, amennyiben az észak-koreai vezető “meggondolatlanul” cselekszik. Később azonban telefonbeszélgetést folytatott Emmanuel Macron francia elnökkel (aki nem támogatja a katonai beavatkozást), ennek hatására a Fehér Ház legújabb közleménye már úgy fogalmazott, hogy a szövetségesekkel együttműködve ki fogják kényszeríteni a szankciókat és az atomprogram leállítását.

 

http://www.hidfo.ru/2017/08/a-nemet-kormany-nem-tamogatja-a-katonai-beavatkozast-eszak-koreaban/

 

 

Atomháború veszélye miatt nem tanácsos a Koreai-félszigeten tartózkodni

A brit királyi haditengerészet volt főparancsnoka figyelmeztette a Koreai-félszigeten élő briteket, hogy hagyják el az országot, mert fennáll az atomháború veszélye.

Lord Alan West tengernagy, a brit királyi haditengerészet volt főparancsnoka azt mondta, fennáll az Egyesült Államok és Észak-Korea közti atomháború veszélye, emiatt a brit kormánynak figyelmeztetnie kell a Koreai-félszigeten élő brit állampolgárokat, hogy hagyják el a térséget.

A brit tisztviselő a BBC Radio 4-nek adott interjú során arról beszélt, hogy a jelenlegi események a korábbinál is aggasztóbbak, a mai helyzetben tényleg előfordulhat, hogy “valami olyan történik, amit senki nem akar”.

“Az eredmények katasztrofálisan lennének. Százezrek, milliók halnának meg, és igen, minket is bevonnának ebbe a konfliktusba.”

A haditengerészet volt főparancsnoka szerint ez a figyelmeztetés egyúttal felhívás a nemzetközi közösséghez is, annak érdekében, hogy még az utolsó pillanatban megakadályozzák az atomháborút.

Nemrég az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump azt mondta, az amerikai atomtöltetek “be vannak töltve és Észak-Koreára néznek”, miután az észak-koreai vezető atomtámadással fenyegette az Egyesült Államokat.

A haditengerészet volt főparancsnoka szerint ez a háborús retorika a legfeszültebb helyzet az 1954-es koreai háború óta.

“Ha elkezdünk tanácsokat adni az állampolgároknak, az emberek talán végre elkezdenek ide figyelni, talán még Kína is azt mondja, most tényleg komoly a helyzet” – tette hozzá.

Az Észak-Korea körüli konfliktus az utóbbi hónapok során vált a korábbinál is feszültebbé, amikor az ENSZ Biztonsági Tanácsa ballisztikus rakéta tesztek miatt újabb szankciókat hirdetett Észak-Korea ellen, az Egyesült Államok elnöke pedig nyíltan katonai beavatkozással, “eddig soha nem látott pusztítással” fenyegette a koreai vezetőt.

 

http://www.hidfo.ru/2017/08/atomhaboru-veszelye-miatt-nem-tanacsos-a-koreai-felszigeten-tartozkodni/

Hiánypótló jellegű ez a sokadik atlantista párt

Nem volt elég atlantista párt Magyarországon, ezért csináltak egy sokadikat, hátha ezt majd szeretni fogják a választók – derült ki az Index.hu beszámolójából.

A lap leírása alapján ez a párt kiválóan illeszkedik majd az atlantista kánonba, hiszen vezetőjük a liberális lapnak adott interjú során minden szokványos kelléket felsorolt: például támogatják az euro-atlanti integrációt, be akarják vezetni az eurót, és függetlenedni akarnak Oroszországtól – bármit is jelentsen ez, EU-tagállamként és két évtizednyi NATO-tagság után.

Annak ellenére, hogy a Polgári Világ nevű párt a liberális sajtó beszámolóiból vált ismertté, azt állítják, hogy jobboldali szavazókat akarnak szerezni: erről pedig mi sem gondoskodhat jobban, mint egy Keresztény vezetéknevű személyt megválasztani elnöknek.

Korábban már a Nyugat.hu is reklámozta ezt a pártot.

Keresztény szerint „az euró bevezetése több mint egy pénzcsere”, „egy olyan európai szabályrendszerbe lépünk be, amely biztosítani fogja Magyarországon a gazdasági fejlődést és a demokráciát és a putyini Oroszországtól való függetlenséget”. – áll a beszámolóban.

Az Index beszámolójából kiderült, hogy az újabb atlantista párt Oroszországgal kapcsolatos “távolságtartása” nem véletlen: vezetőjük egy amerikai egyetemen végzett, ezután jött vissza Magyarországra pártot alapítani.

A párt célkitűzése: 2018-ban a Fidesz ne kerüljön többségbe a parlamentben. Akkor végre újra a fejlett Nyugathoz tartozhatnánk, és minden ugyanolyan jó lenne, mint az elmúlt harminc évben.

 

http://www.hidfo.ru/2017/08/hianypotlo-jellegu-ez-a-sokadik-atlantista-part/